ගුරු ආයතන ශාඛාව

 

 ශාඛාවේ කාර්යයන් 

  • ගුරු සේවයේ අන්තර්ග්‍රහණය, උසස්වීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, වැටුප් පිළිබද පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්, පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු වෙත උපදෙස් ලබා දීම
  • ගුරු සේවයේ ජාතික පාසල්වල සිට තාවකාලිකව/ස්ථීරව මුදා හැරීම් කිරීම
  • ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව පිළිබද කටයුතු, ගුරු සේවයට අදාළ චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම හා ඒ පිළිබද කටයුතු
  • ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ගේ පත්කිරීම්, නැවත සේවයේ පිහිටුවීම් ඇතුළු ආයතනික කටයුතු කිරීම
  • මානව හිමිකම්, ඔම්බුඩ්ස්මන්, මහජන පෙත්සම් ආදී බාහිර ආයතන වෙත ගුරු සේවය සම්බන්ධ ගැටළුවල දී පිළිතුරු සැපයීම


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 011-2784819 1257 011-2784819 
සහකාර ලේකම් 1 011-2785634 1236  
සහකාර ලේකම් 2  011-2786749  1399  
 ශාඛාව -එම- 1256