ගොඩනැගිලි කළමනාකරණ ශාඛාව

 

දැක්ම

පරිශ්‍ර කළමනාකරණ සහ සේවා පහසුකම් සැලසීම මගින් සතුටුදායක කාර්යාල පරිසරයක් ඇති කිරීමට දායක වීම   

මෙහෙවර ප්‍රකාශය

ඉසුරුපාය පරිශ්‍රය පරිහරණය කරනු ලබන සියල්ලන්ට ප්‍රියමනාප කාර්යාල පරිසරයක් තුළ කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් ලබා දීමට  සහ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධීකරණය

ශාඛාවේ කාර්යයන්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය තුළ


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගොඩනැගිලි කළමනාකරු
011-2784850 1007  011-2784850 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ශාඛාව 011-2784850 1004/1005