ප්‍රසම්පාදන ශාඛාව

ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • ප්‍රසම්පාදන සැලසුම සකස් කිරීම (ESDG/CF)
  • මිලදීගැනීම් වලට අදාළ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම (ලංසු ලියවිලි සකස් කිරීම, නිකුත් කිරීම, විවෘත කිරීම, ප්‍රදානය සහ ගෙවිමට අදාළ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
  • ප්‍රසම්පාදන කමිටු / තාක්ෂණ  ඇගයීම් කමිටු පත් කිරීම සහ රැස් කිරීමට අදාළ කටයුතු
  • ප්‍රසම්පාදන කමිටු මෙහෙයවීම / පහසුකම් සැලසීම

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 011-3178338 1545 011-3178338   
ගණකාධිකාරී   1532    
 ශාඛාව 011-3178338 1530