ප්‍රසම්පාදන ශාඛාව

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 011-3178338 1545 011-3178338   
ගණකාධිකාරී   1532    
 ශාඛාව 011-3178338 1530