පාසල් ගොඩනැගිලි ශාඛාව

 

මෙහෙවර 

අභිමානවත් නිවහල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් හා ජාතික ඒකාග්‍රතාව පවත්වාගෙන යාමෙහිලා ඵලදායීව දායකවීමට සිය ශක්‍යතා උපරිම මට්ටමින් සාක්ශාත් කර ගැනීමේ පූර්ණ අවස්ථා හැම පුරවැසියකු වෙත ම සලසා දිය හැකි අන්දමින් දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප හා සාරධර්ම සංවර්ධනය කෙරෙන විශ්ව ප්‍රවණතාවන්ට සම්මුත්ක අධ්‍යාපන පද්ධතියක් වර්ධනය කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම

ශාඛාවේ කාර්යයන්
ජාතික පාසල්, විද්‍යාපීඨ ගුරු විද්‍යාල, ගුරු මධ්‍යස්ථාන, ගබඩා, ප්‍රාදේශීය ඉංග්‍රීසි උපකාරක මධ්‍යස්ථාන, ඉසුරු පාසල්, නාගරික පාසල්, ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු

branch


නිලධාරී ලේඛනය

Designation Telephone No. Fax
Direct Extension
අධ්‍යක්ෂ 011-2784867 1015 011-2784867 
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ 011-2784866 1014  
විදුලි ඉංජිනේරු 011-2785073 1023  
සිවිල් ඉංජිනේරු 011-2786976 1019  
නිර්මාණ ශිල්පී  011-2786847 1017  
නිර්මාණ ශිල්පී  011-2784842 1020  
නිර්මාණ ශිල්පී   011-3117129 1911  
ජ්‍යේෂ්ඨ තාක්ෂණ නිලධාරී 0112785074 1024     0112785074
ජ්‍යේෂ්ඨ සැලසුම්කරු
0112786369 1022  
තාක්ෂණික නිලධාරී   1016  
 ශාඛාව 011-2784867  1026/1028