පාසල් සැපයිම් ශාඛාව

 

 

දැක්ම
අධ්‍යාපන පද්ධතියේ පාසල් හා ආයතනවල ක්‍රියාකාරකම්වලට අවශ්‍ය ඉගෙනුම් උපකරණ ගබඩා තුළ රැදෙන කාලය හැකිතාක් දුරට අවම කර ගුණාත්මක භාවයෙන් කිසිදු අඩුවක් නොවන පරිදි අප්‍රමාද ව නියමිත ස්ථාන වෙත සපයා දීමේ අධ්‍යාපනික සේවාව ප්‍රශස්ථ මට්ටමකින් ඉටු කරලීම

මෙහෙවර
සාමාන්‍ය ඉගෙනුම් උපකරණ දිවයිනේ සියලු ම ජාතික පාසල් වෙතත්, සුවිශේෂී ඉගෙනුම් උපකරණ පළාත්/ කලාප අධ්‍යාපන බලධාරීන් සම්බන්ධීකරණයෙන් යුතු ව නියමිත සියලු ම පාසල් වෙත හා විද්‍යාපීඨ, ගුරු මධ්‍යස්ථාන ආදී අධ්‍යාපන ආයතන වෙත ඉහත දැක්මෙන් යුතු ව බෙදා දීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

ඒ සඳහා
i.   ඒ ඒ භාණ්ඩයේ ගුණාත්මකභාවය රැකෙන පරිදි ඇසිරීම් කිරීමත්
ii.  වටිනාකමින් වැඩි හා විශේෂ භාණ්ඩ සඳහා විශේෂිත ආරක්ෂා තත්ත්ව තහවුරු කිරීමත්
iii. සීමිත මානව සම්පත් හා ප්‍රවාහන පහසුකම් උපයෝගී කර ගනිමින් අදාළ භාණ්ඩ අවශ්‍ය ස්ථානයන්ට අවශ්‍ය වේලාවට සැපයීමත්

 පැහැදිලි අවබෝධයෙන් හා සම්බන්ධීකරණයෙන් යුතුව සැලසුම් සහගතව සිදුකළ යුතු ය.

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2784838 1517 011-2784838 
ශාඛාව   011-2784838 1516