ජර්මන් සහයෝගීතා සංවර්ධන වැඩසටහන (GIZ)

 

දැක්ම 

බහු ජාතික සහ බහු භාෂා සමාජයක සමාදානයෙන් ජීවත්වීම සඳහා ළමුන්, යෞවනයින් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ප්‍රජාවට උපකාරී වන අධ්‍යාපනික ක්‍රියාමාර්ග ගොඩනැගීම  

කාර්යයන්
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යන ආයතන වෙනුවෙන් මූල්‍යමය සහ තාක්ෂණික සහයෝගය ලබාදීම සහ පළාත් 05 කින් තෝරාගත් පාසල් 200 ක් සඳහා සාමය සහ සාරධර්ම අධ්‍යාපනය, භාෂා අධ්‍යාපනය, ආපදා ආරක්ෂණ අධ්‍යාපනය, අවාසිදායක තත්වයන්ට මුහුණ දෙන දරුවන්ට අධ්‍යාපනය සහ මනෝ සමාජීය ආරක්ෂණය යන තේමා යටතේ සහයෝගය ලබාදීම


නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
වැඩසටහන් සම්බන්ධීකාරක 011-2177040/41   011-2787664 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ජාතික සම්බන්ධීකාරක 011-2177040/41 1534
   
 ශාඛාව 011-2177040/41