ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරිය

දැක්ම 

  • අධ්‍යාපනයේ විශිෂ්ඨතාව සහතික කරනුවස් කඩිනම් හා විචාරවත් තීරණ සඳහා පුළුල් හා ක්‍රමෝපායික ප්‍රවේශයක්

 

මෙහෙවර

  • අධ්‍යාපනයේ සියළු පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අභිලාෂයන් වෙනුවෙන් ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමත්, ඒවා නිසි කල්හි ඵලදායි හා කර්යක්ෂම අයුරින් ක්‍රියාත්මක කරවීම සහතික කරලීම උදෙසා උචිත තොරතුරු හා සන්නිවේදන උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරවීම.

 


මෙහෙයුම් මැදිරියේ කාර්යයන්

  • සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළ මූලික හා ප්‍රධාන තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම, පුළුල් භාවිතයක් උදෙසා සම්බන්ධිකරණය සහතික කිරීම.
  • ජනමාධ්‍ය තොරතුරු මූලාශ්‍රයන් ලෙස යොදාගැනීමටත් එය ක්ෂේත්‍රයේ ගැටළු කඩිනමින් විසඳාලීම උදෙසා යොදා ගැනීමේ හැකියාව පුළුල් කිරීම.
  • නවීන තාක්ෂණික ප්‍රවේශ තුළින් කඩිනමින් තොරතුරු ලබාගනිමින් ඒවා ප්‍රශස්ත තීරණ උදෙසා යොමු කරවන ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය කිරීම.
  • අධ්‍යාපන සංවර්ධනය තහවුරු කෙරෙන වාර්තා සැකසීමේ පදනම පුළුල් හා ඵලදායි කරලීම.
  • දෙස් විදෙස් දූත පිරිස් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අදාළ ප්‍රධාන පෙළේ තොරතුරු වෙත නවීන ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ළගාවීමට ඇති හැකියාව පුළුල් කිරීම.

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2785818
1375
011-2785818
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ශාඛාව 011-2785818  1375