දත්ත කළමනාකරණ හා පර්යේෂණ ශාඛාව

 

දැක්ම

අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව හා සමානාත්මතාව ඇතිකිරීම  

මෙහෙවර ප්‍රකාශය
අධ්‍යාපන  සැලසුම්කරුවන්, පර්යේෂකයන්  සහ  පරිපාලකයන්ට අවශ්‍ය සමානතාව හා කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුත් අධ්‍යාපන පද්ධතියක් ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපන තොරතුරු සැපයීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • අධ්‍යාපන දත්ත හා තොරතුරු එකතු කිරීම
  • දත්ත සැකසීම හා විශ්ලේෂණය
  • අධ්‍යාපන දත්ත පාදක පවත්වාගෙන යාම
  • අධ්‍යාපන දර්ශක සැකසීම
  • අධ්‍යාපනයේ ප්‍රවණතා හඳුනාගැනීම
  • පරිශීලකයන්ට අධ්‍යාපන දත්ත හා තොරතුරු සැපයීම
  • පාසල් සිතියම්ගත කිරීම

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  011-2784837 1322  011-2784837 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1319    
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
  1384    
පද්ධති විශ්ලේෂක II    1372    
පද්ධති විශ්ලේෂක II   1379    
 ශාඛාව 011-2784837  1318