නියාමන හා කාර්යසාධන සමාලෝචන ශාඛාව

 

දැක්ම

ජාතික අධ්‍යාපන අරමුණු කරා ළඟාවිම තහවුරු කෙරෙන විශිෂ්ඨ නියාමන හා කාර්යසාධන සමාලෝචන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම

මෙහෙවර

අධ්‍යාපන සැලසුම් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ඉටු කිරිම තහවුරු කිරීම සඳහා සියලුම අංශයන්හි ප්‍රගතියට අදාළව තොරතුරු නිරන්තරව එකතු කිරිම, ඇගයිම, විශ්ලේෂණය හා එම තොරතුරු, තීරණ ගනු ලබන පාර්ශවයන් වෙත යොමු කිරීම හා ඒ මත ගැටලු හඳුනාගැනීම හා ක්‍රමෝපාය හා ප්‍රමුඛතා හඳුනාගැනීම සඳහා සියලුම පාර්ශවයන් දිරිමත් කිරීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • කාර්යක්ෂම සැලසුම්කරණය හා නව ක්‍රමෝපාය හා ප්‍රතිපත්ති තීරණය කිරිම සඳහා වූ සැබෑ අවශ්‍යතා හඳුනාගැනිම උදෙසා විද්‍යාත්මක, ක්‍රමානුකූල තොරතුරු සැපයිම
  • සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරිමේදී ජාතික ප්‍රතිපත්තින්, අවශ්‍යතා හා අරමුණු කරා එළැඹීම තහවුරු කෙරෙන අයුරින් අදාළ පාර්ශව සමග ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්විම
  • විවිධ පාර්ශව හරහා ලැබෙන මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන භාවිතය නියාමන සඳහා ප්‍රගති සමාලෝචනය
  • අධ්‍යාපන ප්‍රදානයන්, ප්‍රතිදානයන් හා ප්‍රතිඵල ආශ්‍රිත තොරතුරු ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත පාදකයන් මගින් යාවත්කාලීන කර පවත්වාගැනිම
  • අධ්‍යාපන ප්‍රගතිය පිළිබඳ වාර්තා කාලානුරූපව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2785071 1382 011-2785071
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1366    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1304    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1366    
 ශාඛාව 011-2785071 1346