නීති ඒකකය

 

 ඒකකයේ  කාර්යයන්

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නීතිමය කටයුතු

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
නීති නිලධාරිනී 1 011- 2784823 1348   011- 2784823  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නීති නිලධාරිනී 2        
 ශාඛාව 011- 2784823