පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව

 

දැක්ම

ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයේ හවුල්කරුවන් වන දක්ෂ පුරවැසි පිරිසක් මඟින් ජාත්‍යන්තර සමාජයේ විශිෂ්ටත්වය කරා එළඹීම
 

මෙහෙවර  ප්‍රකාශය
අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක සංවර්ධනය සඳහා කරුණු සහිතව තීරණ ගැනීමට අධ්‍යාපනඥයින්ට සහාය වීම


ශාඛාවේ කාර්යයන් 

  • අධ්‍යාපන සැලසුම්වලට අදාළව ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව අධ්‍යයන කිරීම
  • අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පර්යේෂණ හා අධ්‍යයනයන්වල අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීම හා පර්යේෂණ අධ්‍යයනයන් අදාළ ආයතන මගින් සිදුකර ගැනීම
  • විශ්ව විද්‍යාලවල හා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ කෙරෙන අධ්‍යයනයන්ට සහය වීම
  • අනාවරණය කරගත් තොරතුරු අනුව අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සැකසීමට විෂය අධ්‍යක්ෂවරුන්ට සහය වීම

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකථන අංක ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2784957 1386 011-2784957   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ශාඛාව 011-2784957 1388