ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ශාඛාව

දැක්ම

ශ්‍රි ලංකාවේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ සම-සාධාරණත්වය (equity), ගුණාත්මකභාවය (quality) සහ කාර්යක්ෂමතාවය (efficiency) තහවුරු කෙරෙන ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් හා ඊට යාදෙන සැලසුම් සංස්කෘතියක්.


මෙහෙවර ප්‍රකාශය

සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන  පද්ධතිය   සම්බන්ධ  රාජ්‍ය  ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව, සම-සාධාරණත්වය, ගුණාත්මකභාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය තහවුරු කෙරෙන පරිදි අධ්‍යාපන පද්ධතිය සඳහා ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිපත්ති හදුනාගැනීම හා එම ප්‍රතිපත්ති මත පිහිටා, පද්ධතියේ උන්නතිය උදෙසා හඳුනාගනු ලබන අරමුණු ඔස්සේ දිගුකාලීන, මධ්‍යකාලීන හා අවස්ථානුකූල ක්‍රමෝපායික සැලසුම්, වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහයවීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • පවත්නා අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති විග්‍රහ කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම
 • සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන පද්ධතියේ සම-සාධාරණත්වය ගුණාත්මකභාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවය සම්බන්ධව පවත්නා ප්‍රතිපත්ති වැඩිදියුණු කිරීම, ඒවා සාධාරණිකරණය සහ ඊට අවශ්‍ය සංශෝධන හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පවත්නා  විෂමතා තුරන් කිරීමේ අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණ සිදුකිරීම
 • සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන පද්ධතිය වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන ආයෝජන ඉහළ නැංවීම සඳහා අදාළ දේශිය හා විදේශීය පාර්ශවකරුවන් සමග  සාකච්ඡා  කිරිම, විදේශාධාර ලබා ගැනීම හා ආයෝජනය කිරීම සම්බන්ධ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට අදාළ කටයුතු ඉටුකිරීම
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් අධ්‍යාපන අධිකාරිය සහභාගීත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් නිර්දේශ කමිටුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම
 • පාසල්වලට  සම්පත්  ප්‍රතිපාදනය කිරීම පිළිබද  ප්‍රතිමාණ, පාසල්වල  ව්‍යුහය  පිළිබද තීරණාත්මක නිර්ණායක වැඩි දියුණු කිරීම සහ කාර්යක්ෂම පාසල් ජාලයක් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා යෝජනා සැකසීම
 • ඉගෙනුම් ඵල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගත යුතු පියවර හඳුනාගැනීම සඳහා සුදුසු ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ අවශ්‍යතා පිළිබදව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම (අමාත්‍යාංශ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාවට , විශ්ව විද්‍යාලවලට සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයට)
 • අධ්‍යාපන පද්ධතියේ සේවා සැපයීම් සම්බන්ධ තත්ත්වයන් හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වීම් හඳුනා ගැනීම පිණිස ප්‍රතිලාභීන්ගේ අදහස් හා යෝජනා විධිමත්ව ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රමෝපාය සකස් කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම
 • රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය හා ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රතිපත්ති හා නීතී රාමුව සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් හඳුනාගෙන  ඇති  ප්‍රතිපත්ති  සමූහය  පදනම්  කරගෙන, අධ්‍යාපන  පද්ධතියේ උන්නතිය උදෙසා දීර්ඝකාලීන, මධ්‍යකාලීන හා කෙටිකාලීන ක්‍රමෝපාය සැලසුම් සම්පාදනය කිරීම. (ජාතික හා පළාත්බද අධ්‍යාපන ආයතන සමග ඒකාබද්ධව)
 • අධ්‍යාපන පද්ධතිය සඳහා ලැබෙන හා ලබා ගැනීමට යෝජිත විදේශ ආධාර ක්‍රමවත් ව හා උපරිම කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුතු ව ආයෝජනය  කිරීම  සඳහා ආංශික  සංවර්ධන  ප්‍රවේශය තුළ මෙන් ම  අවශ්‍ය පරිදි ව්‍යාපෘති ප්‍රවේශය තුළ ප්‍රතිඵල පාදක සැලසුම් සම්පාදනය කිරීම
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍යකාලීන හා වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම් සකස් කිරීම
 • සැලසුම් සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී මග පෙන්වීම් ලබා ගැනීම සඳහා පවත්නා දත්ත විද්‍යාත්මක ව විශ්ලේෂණය හා ප්‍රක්ෂේපන සිදුකිරීම හා අදාළ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන්  භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම
 • විශ්ව විද්‍යාල  පද්ධතිය  සමග  ඒකාබද්ධව අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් හා  වැඩසටහන්  සම්පාදනයේදී  හා  ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ජාතික ශිෂ්‍ය සාධන මට්ටම් ඇගයීම, දියත් කිරීම හා ඒ ආශ්‍රිත නිගමන සම්බන්ධව පද්ධතිය දැනුවත් කිරීමට පියවර ගැනීම
 • සම්පාදනය කෙරෙන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අවශ්‍ය පාර්ශවයන්ට සහය වීම,එම සැලසුම් කාලෝචිතව හා අවශ්‍යතා පාදකව සංශෝධනය/වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ කාර්ය සාධන හා  නියාමන ශාඛාව හා ඒකාබද්ධ ව කටයුතු කිරීම

 

නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්
ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2786182 1327 011-2786182   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
  1329    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
  1377    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
  1357    
 ශාඛාව  011-2786182 1377/1389/1328