ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

 akila viraj අකිල විරාජ් කාරියවසම්
ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා (3 වන මහල) 

 

කාර්යාලයීය දුරකතන අංකය
දිගුව ෆැක්ස් e-තැපැල්
011-2784832 1333 011-2784825  


පෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
සෘජු දිගුව
නීතීඥ අමිල කාර්යවසම් මහතා පෞද්ගලික ලේකම්
011-2784825 1335 011-2784825  
චන්දන බුලත්සිංහල මහතා සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
037-2284244   037-2281403  
දීප්ති එස් එස් පෙරේරා මහතා සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 011-2785290 1363    
කල්ප ගයාන් ගුණරත්න මහතා මාධ්‍ය ලේකම් 011-2784869
1361
011-2784869  
  මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී 011-2784822 1916    
බී.සී.ජයවර්ධන මහතා පෞද්ගලික සහකාර 011-2784848 1362