ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

 minister dullas

ඩලස් අලහප්පෙරුම (පා.ම)
ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා 

 

කාර්යාලයීය දුරකතන අංකය
දිගුව ෆැක්ස් e-තැපැල්
011-2784832 1333 011-2784825  


පෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
  පෞද්ගලික ලේකම්
011-2784724 1363 011-2784825
  සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 011-2785290 1967   
  මාධ්‍ය ලේකම් 011-2784869 1361 011-2784869
  උපදේශක 0112786246 1387  
  මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී 011-2784822 1481 
 
 
පෞද්ගලික සහකාර 011-2784848 1362