ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

 akila viraj

අකිල විරාජ් කාරියවසම්  (පා.ම)
B.A, L.L.B, Attorney-at-Law
ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා 

 

කාර්යාලයීය දුරකතන අංකය
දිගුව ෆැක්ස් e-තැපැල්
011-2784832 1333 011-2784825  


පෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
ආචාර්ය නිහාල් පද්මසිරි මහතා පෞද්ගලික ලේකම්
011-2784724 1363 011-2784825
දීප්ති එස් එස් පෙරේරා මහතා සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 011-2785290 1967   
කල්ප ගයාන් ගුණරත්න මහතා මාධ්‍ය ලේකම් 011-2784869 1361 011-2784869
එච්.එම්.සිරිසේන මහතා උපදේශක 0112786246 1387  
  මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී 011-2784822 1481 
 
 බී.සී.ජයවර්ධන මහතා පෞද්ගලික සහකාර 011-2784848 1362