විවිධ ගිණුම් ශාඛාව

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • ESDG(WB), ADB, UNICEF, UNESCO, Save the Children යනාදී විදේශාධාර ව්‍යාපෘති ඇතුළු සියලු ප්‍රාග්ධන විෂයයන්ට අදාළ ව ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම, ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරීම, වියදම් වාර්තා කිරීම සහ විසර්ජන ගිණුම පිළියෙල කිරීම
  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික පුස්තකාල ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය යනාදී ආයතනවල මූල්‍ය හා ගිණුම් සම්බන්ධීකරණයට අදාළ කටයුතු
  • ජාතික පාසල් 341ක්, විද්‍යාපීඨ 18ක්, ගුරු මධ්‍යස්ථාන 100ක්, ගුරු විදුහල් 10ක් සහ අමාත්‍යාංශය ද ඇතුළත්ව රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුමේ ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම, ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරීම හා වාර්ෂික ඒකාබද්ධ සැසදීම් ප්‍රකාශය පිළියෙල කිරීම
  • මු.රෙ. 115 යටතේ අනුමැතිය ලබා දීම සම්බන්ධ කටයුතු

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධිකාරී 011-2784833 1456 011-2785573  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ශාඛාව 011-2784833 1447