විශ්‍රාම වැටුප් ශාඛාව

 

දැක්ම 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ යෙදී සිට විශ්‍රාම යන නිලධාරීන්ට තෘප්තිමත් විශ්‍රාම දිවියක් ගොඩනැගීමට දායකවීම


මෙහෙවර

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවය කළ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප කඩිනම් හා කාර්යක්ෂමව සකස්කිරීම හා එමගින් රාජ්‍ය සේවකයන්ට හා ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන්ට අනාගත සුභ සිද්ධිය ළඟාකරදීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධිකාරී (විශ්‍රාම වැටුප් /
ජාතික පාසල් හා විද්‍යාපීඨ මූල්‍ය අධීක්ෂණය)
011-2784162
1458 011-2784162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ශාඛාව 011-2784162 1462