සැපයීම් ශාඛාව

 

 ශාඛාවේ කාර්යයන් 

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍ය කාර්යාලයේ අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ලිපි ද්‍රව්‍ය හා භාණ්ඩ මිල දී ගැනීම, ගබඩා කිරීම, බෙදා හැරීම් කටයුතු
  • ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම, නඩත්තු කිරීම හා සේවා කටයුතු, අමාත්‍යාංශයට අදාළ සියලුම මුද්‍රණ කටයුතු
  • ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ, ගුරු විදුහල්වල භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු හා පසු විපරම් කටයුතු, හානි හා පාඩු කපා හැරීමේ කටයුතු
  • මු.රෙ.66.104 විධි විධාන අනුව අමාත්‍යාංශ වත්කම් ලේඛනය යාවත්කාලීනකර පවත්වාගෙන යාම

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධිකාරී 011-2785636 1445 011-2785636 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ශාඛාව 011-2785636 1446