ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවය

  • new13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන්  සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම - II අදියර

                 - සුදුසුකම් ලැබූ පත්වීම්ලාභීන්ගේ නාමලේඛනය  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

                        කැඳවීම් ලිපිය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

  • දිවයිනේ ජාතික පාසල් වල පවතින සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සදහා උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන් යටතේ බදවාගත් උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-I(අ) ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීම

නාමලේඛනය මෙතැනින් ගන්න

                   කැඳවීමේ ලිපිය මෙතැනින් ගන්න

  • දිවයිනේ ජාතික පාසල් වල පවතින සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සදහා උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන් යටතේ බදවාගත් උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2-II ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීම

කැඳවීම් ලිපිය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

නාමලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න