මුදල් ශාඛාව

 

දැක්ම
දැයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනයට අරමුදල් ඵලදායී ලෙස මෙහෙයවීම


මෙහෙවර ප්‍රකාශය

අධ්‍යාපන  අමාත්‍යාංශයේ වැය  ශීර්ෂ (126) යටතේ  වාර්ෂික  අය වැය ඇස්තමේන්තුව මගින් ලබා දෙන පුනරාවර්තන ප්‍රතිපාදන හා භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කරන අග්‍රිම, උපකාර්යාල (පළාත්වල ජාතික පාසල්, උපකෘත පාසල්, පිරිවෙන් හා ගුරු විද්‍යාල/විද්‍යාපීඨ) වෙත ඒවායේ අරමුණු හා අවශ්‍යතාවන් ඉටුවන පරිදි මූල්‍ය පාලනයකින් යුතුව නිකුත් කිරීම, මෙහෙයවීම හා භාණ්ඩාගාරය සමග සම්බන්ධීකරණය කර මූල්‍ය කටයුතු පාලනය


ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
  • විසර්ජන ගිණුම පිළියෙල කිරීම
  • පුනරාවර්තන වැය විෂයයන්හි ප්‍රතිපාදන නිකුත් කිරීම හා වැය ලෙජරයන් පවත්වාගෙන යාම
  • අමාත්‍යාංශයේ ගිණුම් සාරාංශය මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
  • අමාත්‍යාංශයට අයත් සියලු ම උප කාර්යාල වෙත අක්මුදල් ලබා දීම හා අක්මුදල් පාලන ගිණුම පවත්වා ගෙන යාම

 

නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධිකාරී (මුදල්) 011-2784831 1466 011-2784831  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ශාඛාව 011-2784831 1470