ගුරු විද්‍යාල පුහුණු සහතිකය ලබාගන්නේ කෙසේද?

රජයේ ගුරු විද්‍යාලවල පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන්ගේ පුහුණු සහතික නිකුත්කරනු ලබන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගිනි. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මෙම සහතිකපත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගුරු අධ්‍යාපන පරිපාලන ශාඛාවට භාර දීමෙන් පසුව දැනට ක්‍රියාත්මක වන ගුරු විද්‍යාලවලට අදාළ සහතික එම ගුරු විදුහල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත භාරදෙනු ලැබේ. වසා දමා ඇති ගුරු විද්‍යාලවල සහතික පමණක් අදාළ ගුරුවරයාට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගුරු අධ්‍යාපන පරිපාලන ශාඛාවෙන් නිකුත් කෙරේ.

පුහුණු සහතිකය ලබා ගැනීමට අයිතිකරුම පැමිණිය යුතු අතර හැඳුනුම්පත හා ගුරුවිදුහලින් නිකුත් කළ තාවකාලික සහතිකය ඉදිරිපත් කළයුතුය.