ගුරු විද්‍යාල පුහුණු සහතිකය ලබාගත යුත්තේ ඇයි?

උපාධිධාරී නොවන නුපුහුණු ගුරුවරයෙකු ලෙස බඳවා ගන්නා 3-11 ශ්‍රේණියේ සිට උසස්වීම් ලබාගැනීම සඳහා මෙම සහතිකය අවශ්‍ය වේ