මධ්‍යම පළාත

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
ගරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ‍/ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය, මධ්‍යම පළාත, මහනුවර 081-2237671, 0814473667 081-2237672
ප්‍රධාන ‍ ලේකම් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයමධ්‍යම පළාත, මහනුවර


081-2223418

 
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ගැටඹේ, පේරාදෙණිය 0812384656  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර 081-2225134 081-2225134