මධ්‍යම පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සරත් ඒකනායක මැතිතුමා ගරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය /
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, මහනුවර 081-4473667 081-2237672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.එස්. ප්‍රේමවංශ මහතා පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ගැටඹේ, පේරාදෙණිය

081-2237672/
081-2223990

081-2386545 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඊ.ටී.පී.කේ. ඒකනායක මහතා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර 081-2225134 081-2225134 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ඩබ්ලිව්. වීරසූරිය මහතා

අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම - 081-2228535    
එච්.එම්.පී. පුංචි බණ්ඩා මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 081-2223343 081-2223343