මධ්‍යම පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සරත් ඒකනායක මහතා ගරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ‍/ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය, මධ්‍යම පළාත, මහනුවර 081-2237671, 0814473667 081-2237672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.එස්. ප්‍රේමවංශ මහතා ප්‍රධාන ‍ ලේකම් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයමධ්‍යම පළාත, මහනුවර


081-2223418

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.එම්.පි.එස්.රත්නායක පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ගැටඹේ, පේරාදෙණිය 0812384656   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඊ.ටී.පී.කේ. ඒකනායක මහතා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර 081-2225134 081-2225134 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.