නැගෙනහිර පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්. තන්දයුතපානි මහතා
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය 026-2227432
026-3204644
026-2226032 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ජේ.එස්.ඩී.එම්. අසංක අබේවර්ධන මහතා පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් - එම -

026-2220035

026-2223876 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.කේ.එම්.මන්සූර් මහතා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය
026-2222106 026-2222669 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. මනෝහරන් මහතා

අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම -

026-2223090

026-2222871   
සුනිල් එස්. කරුණාතිලක මහතා
අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
- එම -

026-2227397

026-2222871  
ඒ. විජයානන්ත මූර්ති මහතා අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
- එම -

026-2223091

026-2222871 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. බී. කෙතේස්වරන් මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 026-2220085 026-2222110 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.