උතුරු මැද පළාත

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්
ගරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය, උතුරු මැද පළාත, අනුරාධපුර 025-2224855 025-2222610
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා
සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය
පළාත් අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය, උතුරු මැද පළාත, අනුරාධපුර

025-2222538

025-2224676
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය, උතුරු මැද පළාත, අනුරාධපුර 025-2236428 025-2222719

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, අනුරාධපුර 025-2222430  025-2222674
අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
- එම - 025-2222532 025-2222674
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 025-2222432 025-2222432