වයඹ පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
  ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය, පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය, කුරුණෑගල

037-2222219

   

ටී.ජී.සී.බී. තඹුගල මහතා

පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් - එම - 037-2228019   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජේ.ජී.එන්. තිලකරත්න මහතා

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, කුරුණෑගල 037-2222374 037-2222545
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.එච්. ප්‍රේමවතී මහත්මිය අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
- එම - 037-2233820   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අයන්ත තල්ගොඩපිටිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

- එම - 037-2222422   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.