වයඹ පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
 ධර්මසිරි දසනායත මහතා  ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය, පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය, කුරුණෑගල

037-2222219

   

එම්.ඒ.බී.බණ්ඩාර රත්නායක මහතා

පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් - එම - 037-2228189  0372223442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.එස්.කේ.ජයලත් මහතා (වැ.බ) 

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, කුරුණෑගල 037-2222374 037-2222545
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
යූ.එම්.බී.ජයන්කිකලා මිය අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
- එම - 037-2233820  0372233820 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ධම්මික පීරිස් මහතා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

- එම - 037-2223696  0372223696 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.