සබරගමුව පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුර. අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
  ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සබරගමුව පළාත් සභාව, නව නගරය, රත්නපුර

045-2222538

045-2228042
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
මහින්ද එස්. වීරසූරිය මහතා පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් - එම - 045-2223015 045-2228042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. කුරුප්පු ආරච්චි මහතා

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,
ගැටන්ගම, රත්නපුර

045-2222403 045-2222403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

පී. තේනබදු මහතා අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම - 045-2222184 045-2222184 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්. සිරිසේන මහතා අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම - 045-2222707 - එම - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අයි.ඩී. රණසිංහ මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 045-2222096 - එම - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.