සබරගමුව පළාත

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුර. අංක
ෆැක්ස්
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සබරගමුව පළාත් සභාව, නව නගරය, රත්නපුර

045-2222538

045-2228042
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් - එම - 045-2223015 045-2228042

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,
ගැටන්ගම, රත්නපුර

045-2222403 045-2222403
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම - 045-2222184 045-2222184
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම - 045-2222707 - එම -
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 045-2222096 - එම -