දකුණු පළාත

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
ගරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය

ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය, ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

091-2233400

091 2234528
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, දක්‍ෂිණපාය, ලබුදූව 091-2246159 091-2246157

පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්

- එම -

091-2246156 091-2246157
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ.) දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

091-2245823

091-2234157

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (සංවර්ධන)

- එම - 091-2222762 091-2234157

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පාලන)

  091-2234234 091-2234157

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

  091-2234849 091-2234157