අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන

 72

එච්.යූ ප්‍රේමතිලක  මයා
අතිරේක ලේකම්
අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන (1 වන මහල)නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
එච්.යූ ප්‍රේමතිලක  මයා අතිරේක ලේකම් 011-2784863 1172/1111 011-2784863