අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන

44

ආචාර්ය එම්.එම්.වේහැල්ල මිය
අතිරේක ලේකම්
අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන (1 වන මහල)නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ආචාර්ය එම්.එම්.වේහැල්ල මිය අතිරේක ලේකම් 011-2784863 1172/1111 011-2784863