පාලන

       H Hewage එච්.හේවගේ මහතා  
අතිරේක ලේකම්
පාලන  (2 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
එච්.හේවගේ මහතා   අතිරේක ලේකම් 011-2784814 1225/1228 011-2785491