පාලන

     A Wijekoon   අනුරාධ විජේකෝන් මහතා 
අතිරේක ලේකම්
ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්  (5 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අනුරාධ විජේකෝන් මහතා  අතිරේක ලේකම් 011-2784814 1225/1228 011-2785491