ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්

 


අතිරේක ලේකම්
පාලන  (2 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
  අතිරේක ලේකම් 011-2076765 1515
1555
011-2076766  

පාසල් සැපයිම් ශාඛාව

 

 

දැක්ම
අධ්‍යාපන පද්ධතියේ පාසල් හා ආයතනවල ක්‍රියාකාරකම්වලට අවශ්‍ය ඉගෙනුම් උපකරණ ගබඩා තුළ රැදෙන කාලය හැකිතාක් දුරට අවම කර ගුණාත්මක භාවයෙන් කිසිදු අඩුවක් නොවන පරිදි අප්‍රමාද ව නියමිත ස්ථාන වෙත සපයා දීමේ අධ්‍යාපනික සේවාව ප්‍රශස්ථ මට්ටමකින් ඉටු කරලීම

මෙහෙවර
සාමාන්‍ය ඉගෙනුම් උපකරණ දිවයිනේ සියලු ම ජාතික පාසල් වෙතත්, සුවිශේෂී ඉගෙනුම් උපකරණ පළාත්/ කලාප අධ්‍යාපන බලධාරීන් සම්බන්ධීකරණයෙන් යුතු ව නියමිත සියලු ම පාසල් වෙත හා විද්‍යාපීඨ, ගුරු මධ්‍යස්ථාන ආදී අධ්‍යාපන ආයතන වෙත ඉහත දැක්මෙන් යුතු ව බෙදා දීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • සැපයීම් ශාඛාව හා සම්බන්ධීකරණ ජාලය පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කිරීමෙහිලා සමගාමිව කටයුතු කළ යුතුව ඇත. පාසල් පද්ධතිය තුළ විෂය මාලාව ඉහළ ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් යුතුව ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා විෂය අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් ඉගෙනුම් උපකරණ අවශ්‍යතා ගණනය කර ඉන් රේඛිය අමාත්‍යාංශය මගින් මිල දී ගෙන බෙදා හරිනු ලබන භාණ්ඩ තීරණය කිරීමෙන් අනතුරු ව ප්‍රසම්පාදන ඒකකය හරහා ඇණවුම් කර මිල දී ගැනීම සිදු කෙරේ. එම ඉගෙනුම් උපකරණ උචිත අන්දමින් ගබඩාකරණය කිරීම පිණිස පහසුකම් සලසාදීමත්, තත්ත්ව පරීක්ෂණ මණ්ඩලයෙන් අනුමත වූ පසු විධිමත් පරිදි ගබඩාවට භාර ගන්නා භාණ්ඩ අදාළ විෂය අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් ලබා දෙනු ලබන ලැස්තුවලට අදාළ පාසල්, ආයතන වෙත නියමිත කාලය තුළ බෙදා හැරීමත් ශාඛාවේ ප්‍රධාන වගකීම වේ. ඒ සඳහා කටයුතු සංවිධානය කිරීමත්, අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා ගනිමින් ජාතික පාසල් වෙත ද විශේෂ තත්ත්ව යටතේ පළාත් හා කලාප මනා සම්බන්ධිකරණයෙන් යුතුව පළාත් පාසල් වෙත ද භාණ්ඩ සැපයීම සඳහා කාර්යක්ෂම යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් මීට අයත් වේ. 
 • මීට අමතරව විවිධ අවස්ථාවල ප්‍රදානයන් හා ආධාර වශයෙන් ලැබෙන ඉගෙනුම් උපකරණ නියම කරනු ලබන පාසල් වෙත බෙදා හැරීම ද ඒ ඒ විශේෂ අවස්ථා එළඹෙන ආකාරයට අනුව ඉටු කළ යුතුව ඇත.
 • මේ අනුව රසායන ද්‍රව්‍ය, විද්‍යා උපකරණ සෞන්දර්ය වාදන භාණ්ඩ, ක්‍රීඩා උපකරණ, කෘෂි උපකරණ, පරිගණක, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ යනා දී විවිධ විෂයයන්ට අයත් උපකරණ විශාල ප්‍රමාණයක් ජාතික පාසල් 341 ක් වෙත ද ඊට අමතරව රසායන ද්‍රව්‍ය වැනි සුවිශේෂී ද්‍රව්‍ය, ත්‍යාග හා ප්‍රදාන නියමිත සියලු ම පාසල් වෙත ද බෙදා හැරීමේ භාරදූර වගකීම මෙම ශාඛාව වෙත පැවරී ඇත.

ඒ සඳහා
i.   ඒ ඒ භාණ්ඩයේ ගුණාත්මකභාවය රැකෙන පරිදි ඇසිරීම් කිරීමත්
ii.  වටිනාකමින් වැඩි හා විශේෂ භාණ්ඩ සඳහා විශේෂිත ආරක්ෂා තත්ත්ව තහවුරු කිරීමත්
iii. සීමිත මානව සම්පත් හා ප්‍රවාහන පහසුකම් උපයෝගී කර ගනිමින් අදාළ භාණ්ඩ අවශ්‍ය ස්ථානයන්ට අවශ්‍ය වේලාවට සැපයීමත්

 පැහැදිලි අවබෝධයෙන් හා සම්බන්ධීකරණයෙන් යුතුව සැලසුම් සහගතව සිදුකළ යුතු ය.

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2784838 1517 011-2784838 
ශාඛාව   011-2784838 1516  
branch

පාසල් ගොඩනැගිලි ශාඛාව

 

මෙහෙවර 

අභිමානවත් නිවහල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් හා ජාතික ඒකාග්‍රතාව පවත්වාගෙන යාමෙහිලා ඵලදායීව දායකවීමට සිය ශක්‍යතා උපරිම මට්ටමින් සාක්ශාත් කර ගැනීමේ පූර්ණ අවස්ථා හැම පුරවැසියකු වෙත ම සලසා දිය හැකි අන්දමින් දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප හා සාරධර්ම සංවර්ධනය කෙරෙන විශ්ව ප්‍රවණතාවන්ට සම්මුත්ක අධ්‍යාපන පද්ධතියක් වර්ධනය කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම

ශාඛාවේ කාර්යයන්
ජාතික පාසල්, විද්‍යාපීඨ ගුරු විද්‍යාල, ගුරු මධ්‍යස්ථාන, ගබඩා, ප්‍රාදේශීය ඉංග්‍රීසි උපකාරක මධ්‍යස්ථාන, ඉසුරු පාසල්, නාගරික පාසල්, ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු


නිලධාරී ලේඛනය

Designation Telephone No. Fax
Direct Extension
අධ්‍යක්ෂ 011-2784867 1015 011-2784867 
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ 011-2784866 1014  
විදුලි ඉංජිනේරු 011-2785073 1023  
සිවිල් ඉංජිනේරු 011-2786976 1019  
නිර්මාණ ශිල්පී  011-2786847 1017  
නිර්මාණ ශිල්පී  011-2784842 1020  
නිර්මාණ ශිල්පී   011-3117129 1911  
ජ්‍යේෂ්ඨ තාක්ෂණ නිලධාරී 0112785074 1024     0112785074
ජ්‍යේෂ්ඨ සැලසුම්කරු
0112786369 1022  
තාක්ෂණික නිලධාරී   1016  
 ශාඛාව 011-2784867  1026/1028  

 

ගොඩනැගිලි කළමනාකරණ ශාඛාව

 

දැක්ම

පරිශ්‍ර කළමනාකරණ සහ සේවා පහසුකම් සැලසීම මගින් සතුටුදායක කාර්යාල පරිසරයක් ඇති කිරීමට දායක වීම   

මෙහෙවර ප්‍රකාශය

ඉසුරුපාය පරිශ්‍රය පරිහරණය කරනු ලබන සියල්ලන්ට ප්‍රියමනාප කාර්යාල පරිසරයක් තුළ කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් ලබා දීමට  සහ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධීකරණය

ශාඛාවේ කාර්යයන්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය තුළ

 • ආරක්ෂක සේවා පවත්වා ගෙන යාම
 • පිරිසිදු කිරීමේ සේවා මෙහෙය වීම
 • ගොඩනැගිලි නඩත්තු කටයුතු
 • පලිබෝධනාශක සේවා මෙහෙය වීම
 • වායුසමන සේවා කටයුතු මෙහෙයවීම
 • විදුලිසෝපාන සේවා මෙහෙය වීම
 • විදුලිය හා ජනක යන්ත්‍ර සේවා සම්බන්ධීකරණය
 • ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන සේවා සම්බන්ධීකරණය
 • දුරකථන සේවා සම්බන්ධීකරණය
 • ගිනි නීවීම් සේවා
 • භූමි අලංකරණ කටයුතු


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගොඩනැගිලි කළමනාකරු
011-2784850 1007  011-2784850 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ශාඛාව 011-2784850 1004/1005    

ප්‍රසම්පාදන ශාඛාව

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • ප්‍රසම්පාදන සැලසුම සකස් කිරීම (ESDG/CF)
 • මිලදීගැනීම් වලට අදාළ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම (ලංසු ලියවිලි සකස් කිරීම, නිකුත් කිරීම, විවෘත කිරීම, ප්‍රදානය සහ ගෙවිමට අදාළ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
 • ප්‍රසම්පාදන කමිටු / තාක්ෂණ  ඇගයීම් කමිටු පත් කිරීම සහ රැස් කිරීමට අදාළ කටයුතු
 • ප්‍රසම්පාදන කමිටු මෙහෙයවීම / පහසුකම් සැලසීම

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 011-3178338 1545 011-3178338   
ගණකාධිකාරී   1532    
 ශාඛාව 011-3178338 1530