ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්

 


අතිරේක ලේකම්
පාලන  (2 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
  අතිරේක ලේකම් 011-2076765 1515
1555
011-2076766