සැලසුම් හා කාර්ය සාධන සමාලෝචන

 44

ආචාර්ය එම්.එම්.වේහැල්ල මිය
අතිරේක ලේකම්
සැලසුම් හා කාර්ය සාධන සමාලෝචන (3 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
 ආචාර්ය එම්.එම්.වේහැල්ල මිය අතිරේක ලේකම්
011-2785874 1338 011-2785874