සැලසුම් හා කාර්ය සාධන සමාලෝචන

47

එස්.යූ. විජේරත්න මහතා
අතිරේක ලේකම්
සැලසුම් හා කාර්ය සාධන සමාලෝචන (3 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
එස්.යූ. විජේරත්න මහතා
අතිරේක ලේකම්
011-2785874 1338 011-2785874 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.