ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය(කාණ්ඩ-I) -2017
විශිෂ්ටයන් සොයා යන ගමනට දායක වීමට ඇරයුම්- අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගණිත ශාඛාව මගින් වාර්ෂිකව පවත්වන ගණිත ඔලිම්පියාඩ් වැඩ සටහන
සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය- 2017
අන්තර්ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය -2017
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය-2017
14 වන ගණිතය හා විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික සහ අන්තර්ජාතික ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය (කණිෂ්ඨ) - 2017
ගණිත ඔලිම්පියාඩ් වැඩසටහන - 2017 උපදෙස් හා තොරතුරු සංග්‍රහය
ගණිත කාර්යසාධනය ඉහළ දැමීම පිණිස සුදුසු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ විශේෂ උපදේශක කමිටු වාර්තාව
Activity Based Capacity Development Programme for Teacher Educators in collaboration with a Foreign Recourse Person- Video
Activity Based Capacity Development Programme for Teacher Educators in collaboration with a Foreign Recourse Person