ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
ගණිත විෂයේ සාධන මට්ටම ඉහල නැංවීම සදහා වූ කඩිනම් වැඩසටහන
අ.පො.ස(සාමාන්‍ය පෙළ) උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය ගණිත අංශයෙන් (IMSO-2018) නියෝජනය සඳහා 2017.07.18 දින පැවැති සිසුන් තේරීමේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල නාම ලේඛනය
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය (කාණ්ඩ I ) - 2018
Mathematic Symposium - 2018-02-14
අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලිය - (BIMC–2018) නියෝජනයට 2018 මැයි 05 දින පැවති සිසුන් තේරීමේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල නාම ලේඛනය
ගණිත ක්‍රියා මූලික පර්යේෂණ
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය-2018
ගණිත ඔලිම්පියාඩ් වැඩසටහන - 2018 උපදෙස් සහ තොරතුරු සංග්‍රහය
Singapore Diary