ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
Olympiad pass papers
Results of the examination held on 29th August 2019 for the selection of students to represent Sri Lanka on International Mathematics & Science Olympiad Competition under Mathematics – (IMSO--2019)
අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන්ගෙන් විශිෂ්ට දස්කම් රැසක් (International Mathematics Competition - SAIMC – 2019)
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය (කාණ්ඩ I ) - 2019
සමස්ත ලංකා ගණිත තරගාවලිය - චක්‍රලේඛය
Application for Advanced Certificate Course for Teaching Mathematics -2019
Results of the examination held on 22nd May 2019 for the selection of students to represent Sri Lanka on International Mathematics Competition – (SAIMC--2019)
ක්‍රියාකාරකම් පාදක ගණිත ඉගෙනුම් අත්වැල (6 ශ්‍රේ්‍ණිය)
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය-2019
ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියට අදාළව පළාත් සංචිතයට තෝරාගනු ලබන විභාගයේ ප්‍රශ්නපත්‍ර