ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
6 ශ්‍රේණිය ගණිතය සඳහා ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය
ගණිත විෂයේ සාධන මට්ටම ඉහල නැංවීම සදහා වූ කඩිනම් වැඩසටහන
අ.පො.ස(සාමාන්‍ය පෙළ) උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය ගණිත අංශයෙන් (IMSO-2018) නියෝජනය සඳහා 2017.07.18 දින පැවැති සිසුන් තේරීමේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල නාම ලේඛනය
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය (කාණ්ඩ I ) - 2018
Mathematic Symposium - 2018-02-14
අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලිය - (BIMC–2018) නියෝජනයට 2018 මැයි 05 දින පැවති සිසුන් තේරීමේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල නාම ලේඛනය
ගණිත ක්‍රියා මූලික පර්යේෂණ
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය-2018
ගණිත ඔලිම්පියාඩ් වැඩසටහන - 2018 උපදෙස් සහ තොරතුරු සංග්‍රහය