ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය ගණිත අංශයෙන් (IMSO-2018) නියෝජනය සඳහා 2017.07.18 දින පැවැති සිසුන් තේරීමේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල නාම ලේඛනය
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය (කාණ්ඩ I ) - 2018
Mathematic Symposium - 2018-02-14
අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලිය - (BIMC–2018) නියෝජනයට 2018 මැයි 05 දින පැවති සිසුන් තේරීමේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල නාම ලේඛනය
ගණිත ක්‍රියා මූලික පර්යේෂණ
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය-2018
ගණිත ඔලිම්පියාඩ් වැඩසටහන - 2018 උපදෙස් සහ තොරතුරු සංග්‍රහය
Singapore Diary
ගණිත ශාඛාව විසින් සම්පාදිත ඉගෙණුම් උපකරණ
සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය - 2017