ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
ගණිත ශාඛාව විසින් සම්පාදිත ඉගෙණුම් උපකරණ
සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය - 2017
අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන් දස්කම් දක්වයි
ගණිතය ඉගැන්විම පිළිබඳ උසස් සහතිකපත්‍ර ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය සඳහා ගණිත අංශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනයට සිසුන් තේරිම් පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල - IMSO - 2017
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය(කාණ්ඩ-I) -2017
විශිෂ්ටයන් සොයා යන ගමනට දායක වීමට ඇරයුම්- අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගණිත ශාඛාව මගින් වාර්ෂිකව පවත්වන ගණිත ඔලිම්පියාඩ් වැඩ සටහන
සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය- 2017
අන්තර්ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය -2017
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය-2017