ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය-2017
14 වන ගණිතය හා විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික සහ අන්තර්ජාතික ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය (කණිෂ්ඨ) - 2017
ගණිත ඔලිම්පියාඩ් වැඩසටහන - 2017 උපදෙස් හා තොරතුරු සංග්‍රහය
ගණිත කාර්යසාධනය ඉහළ දැමීම පිණිස සුදුසු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ විශේෂ උපදේශක කමිටු වාර්තාව
Activity Based Capacity Development Programme for Teacher Educators in collaboration with a Foreign Recourse Person- Video
Activity Based Capacity Development Programme for Teacher Educators in collaboration with a Foreign Recourse Person
International Mathematics & Science Olympiad - 2016
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් (IMSO-2016)
සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත තරගාවලිය හා ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියේ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය - 2016
2016 වසරේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගණිත ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන්