ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
ගණිත කාර්යසාධනය ඉහළ දැමීම පිණිස සුදුසු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ විශේෂ උපදේශක කමිටු වාර්තාව
Activity Based Capacity Development Programme for Teacher Educators in collaboration with a Foreign Recourse Person- Video
Activity Based Capacity Development Programme for Teacher Educators in collaboration with a Foreign Recourse Person
International Mathematics & Science Olympiad - 2016
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් (IMSO-2016)
සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත තරගාවලිය හා ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියේ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය - 2016
2016 වසරේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගණිත ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන්
සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත නාට්‍ය තරගාවලිය - 2015
සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය - 2016
අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් - (TIMC-2016)