ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත නාට්‍ය තරගාවලිය - 2015
සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය - 2016
අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් - (TIMC-2016)
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - 2016 - තොරාගත් සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය
අන්තර් ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයට සිසුන් තෝරාගැනීම සඳහා 2016-04-28 දින පවත්වන ලද තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය - 2016 (තේරීම් පරීක්ෂණයෙන් සුදුසුකම් ලැබූ සහ IMC /IMSO තරඟාවලි සඳහා පූර්ව සහභාගිත්වය මත සුදුසුකම් ලැබුවන්)
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් (IMSO)-2015 තරගාවලියෙන් ගණිත අංශය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය -2015
අන්තර්ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයට සිසුන් තෝරාගැනීම සඳහා 2015-05-17 දින කාණ්ඩ 11 හා කාණ්ඩ 111 යටතේ පැවති තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් සංචිතය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ අවසාන ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය- 2015 (තේරුම් පරීක්ෂණයේ සුදුසුකම් ලැබූ සහ IMC/IMSO තරගාවලි සඳහා පූර්ව සහභාගිත්වය මත සුදුසුකම් ලැබූවන්)