තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Display # 
Title
CRC Interview Shedule 11th & 12th October 2018
පළාත්/ කලාපීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන දේශක වරුන්ගේ කෙටි කාලීන පුහුණු අවස්ථා
විදේශ අධ්‍යයන වැඩසටහන් සඳහා පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන දේශකවරු තෝරා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය 2018
e- තක්සලාව ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය සංවර්ධන කාර්යයන් සිදු කරනු ලබන සම්පත් පුද්ගල සාමාජික ගුරු භවතුන් සඳහා වූ විදේශ අධ්‍යාපන වැඩසටහන
පාසල් පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසද පිහිටුවීමේ වැඩමුළුව
කොරියානු තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශූරයෝ තරගාවලිය-2018
පාසල් පරිගණක ආරක්ෂණ සහ සිද්ධි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් පිහිටුවීම සඳහා පුහුණු කිරීම
අ.පො.ස. (උ/පෙළ) තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය නිර්දේශය (සංශෝධිත)