විෂය සමගාමී හා මාර්ගෝපදේශ-උපදේශන ශාඛාව

Display # 
Title
මාධ්‍ය ප්‍රදීප - 2017- වීඩියෝ පටය
"තෙවෙනි ඇසින් ලොව දකිමු" - 2016 සමස්ත ලංකා පාසල් ඡායාරූප තරගයෙහි ප්‍රතිඵල
ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන සතිය
"විවිධත්වය හා විවිධත්වයේ සුන්දරත්වය අත්විඳිමු" තෛපොංගල් දින වැඩසටහන- 2017
පාසල් තුළ ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් බලගැන්වීම උදෙසා අවශ්‍ය නායකත්ව පුහුණුව ලබාදීමේ වැඩසටහන් මාලාව
දෙනුවර මිතුරෝ ශිෂ්‍ය අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන
2016/14 ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තු චක්‍රලේඛය පිළිබද 2016-09-02 දින පැවති දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
“තෙවන ඇසින් ලොව දකිමු”- සමස්ත ලංකා පාසල් ඡායාරූප තරගය - 2016
2016 ජාතික නිදහස් දින සමරු වැඩසටහන
"තෙවෙනි ඇසින් ලොව දකිමු" - 2015 සමස්ත ලංකා පාසල් ඡායාරූප තරගයෙහි ප්‍රතිඵල