සෞන්දර්යය අධ්‍යාපනය

Display # 
Title
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2020
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2019 - අවසන් වටය - සංශෝධිත කාල සටහන හා අයදුම්පත
සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2019 - ප්‍රතිඵල ලේඛණය
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2019 - මධ්‍යම පළාත් වටය කාල සටහන හා අයදුම්පත්‍රය
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2019 - සබරගමුව පළාත් වටය කාල සටහන හා අයදුම්පත්‍රය
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2019 - දකුණු පළාත් වටය කාල සටහන හා අයදුම්පත්‍රය
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2019 - උතුරු මැද පළාත් වටය කාල සටහන හා අයදුම්පත්‍රය
Kao ජාත්‍යන්තර චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2019 - ඌව පළාත් වටය කාල සටහන හා අයදුම්පත්‍රය
සමස්ත ලංකා පාසල් කර්ණාටක සංගීත තරඟය හා මුස්ලිම් සිසුන් සදහා විශේෂ තරඟ