සෞන්දර්යය අධ්‍යාපනය

Display # 
Title
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 උෟව පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 සබරගමුව පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 මධ්‍යම පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගය - 2018
නාට්‍ය හා රංග කලා විෂයීය ගුණාත්මක සංවර්ධනය - විශේෂ වැඩමුළුව 2- 2018 කතා පුවත් ඉදිරිපත් කිරීම් පිළිබඳ නේවාසික වැඩසටහන
නාට්‍ය හා රංග කලා විෂයීය ගුණාත්මක සංවර්ධනය - විශේෂ වැඩමුළුව 2- 2018
2018 - සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නර්තන තරගයේ ප්‍රතිඵල
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2018 උතුරු මැද පළාත් වටයේ කාල සටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය - 2018
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 වයඹ පළාත් වටයේ කාලසටහන