සෞන්දර්යය අධ්‍යාපනය

Display # 
Title
සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය - 2018
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 වයඹ පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 බස්නාහිර පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2018 - පළාත් සහ ජාතික වටයන් සදහා සුදුසුකම් ලද පාසල් හා ශීර්ෂ
All-Island Western music & Dance Competition -2018
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2018 1 කාණ්ඩය - කෙටි නාට්‍ය නිශ්පාදන- පිටපත් සමීක්ෂණ වටය
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය- 2018
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2018
සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2018