සෞන්දර්යය අධ්‍යාපනය

Display # 
Title
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2018
සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2018
වසර 2018 සිට 2020 දක්වා සමස්ත ලංකා පාසල් සෞන්දර්ය තරග හා සම්බන්ධ පොදු උපදෙස් සංග්‍රහය
National Youth Orchestra 25th Anniversary Concert
2017 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගයේ ප්‍රතිඵල
නිදහස් ශ්‍රී ලංකා - දීප ව්‍යාප්ත සංගීත හා නාට්‍ය තරගය- 2018
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - 02 අදියර - සංශෝධිත කාලසටහන
සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟාවලිය - ප්‍රතිඵල - 2017
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය- 2017
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - ජාතික වටය 1 අදියර කාල සටහන