සෞන්දර්යය අධ්‍යාපනය

Display # 
Title
සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2018
සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරගය - 2018
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 අවසාන වටයේ සංශෝධිත කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2018 - අවසාන වටයේ කාසලටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 දකුණු පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 උෟව පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 සබරගමුව පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2018 මධ්‍යම පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගය - 2018
නාට්‍ය හා රංග කලා විෂයීය ගුණාත්මක සංවර්ධනය - විශේෂ වැඩමුළුව 2- 2018 කතා පුවත් ඉදිරිපත් කිරීම් පිළිබඳ නේවාසික වැඩසටහන