පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් ජාතික පාසල් සේවයට ගුරු භවතුන් බඳවා ගන්නේ කෙසේද?

 • පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් ජාතික පාසල් සේවයට ස්ථාන මාරූවීමට අදාළ පළාත තුල අනුමත ඉල්ලුම්පත්‍රය පිටපත් 05කින් විදුහල්පතිගේ නිර්දේශය සහිතව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය

 • කලාප/පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ/ පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව පළාත් රාජ්‍ය සේවක කොමිසම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය

 • පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිසම විසින් පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් නිදහස් කිරිමට එකගතාවය දැන්විය යුතුය

 • ජාතික පාසල් සේවය සඳහා බඳවාගැනීමට එකගතාවය දැක්විය යුතුය

 • පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් නිදහස් කර එවීම

 • ජාතික පාසල් සේවය සඳහා ස්ථාන ගත කිරීම

ජාතික පාසල් සේවයෙන් පළාත් රාජ්‍ය සේවයට ගුරු භවතුන් නිදහස් කරන්නේ කෙසේද?

 • ජාතික පාසලක අවම වශයෙන් අවුරුදු 07ක් සේවය කළ යුතු ය.

 • විනය විමර්ශන, විගණන විමසුම් නොතිබිය යුතු ය.

 • ජාතික පාසලකින් පළාත් රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරූ කිරීමේ අයදුම්පත්‍රයක් විදුහල්පතිගේ නිර්දේශය සහිතව පිටපත් 04කින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
 • පළාත් රාජ්‍ය සේවයට නිදහස් කිරිමට අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අනුමැතිය තිබිය යුතු ය.

 • පළාත් රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගැනීමට පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව එකග විය යුතු ය.

ජාතික පාසල් අතර ගුරු භවතුන් තාවකාලිකව අනුයුක්ත කිරිම කරන්නේ කෙසේද?

ජාතික පාසල් ගුරු සේවය කරන ගුරු භවතුන් තාවකාලික අනුයුක්ත කිරීම කරනු ලබන්නේ පහත අවස්ථාවන්හිදී පමණි

දරු ප්‍රසුතියක් සඳහා සිටින ගුරුභවතුන්ට තම නිවසේ සිට සේවා ස්ථානයට යාමට දුර අධික අවස්ථාවක පදිංචිය ආසන්නයේ ජාතික පාසලකට අනුයුක්තයක් ලබාදීය හැකිය

 • ඒ සඳහා අවශ්‍යතාව ඉදිරිපත් කරමින් තම පාසලේ විදුහල්පතිගේ නිර්දේශය සහිතව ඉල්ලීමක් අධ්‍යක්ෂ/ගුරු මාරු වෙත කළ යුතුව ඇත
දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු දරුවාගේ හා මවගේ පෝෂණ තත්ත්වය හා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන දරුවාට අවුරුදු 01ක් පිරෙන තුරු ගුරුවරියට අනුයුක්තිය දෙනු ලැබේ
 • තම අවශ්‍යතාව සඳහන් කර විදුහල්පති මගින් නිර්දේශ සහිතව ඉල්ලීමක් අධ්‍යක්ෂ ගුරු මාරු වෙත කළ යුතුය
 • එයට අදාළ වෛද්‍ය සහතික සහ දරුවාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ ඡායාපිටපතක් අමුණා එවිය යුතුය

ජාතික පාසල් අතර සුහද ගුරු ස්ථාන මාරු ලබාගන්නේ කෙසේද?

මේ සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය

 • පත්වීම් විෂය දෙදෙනාගේම සමාන විය යුතුය
 • සුහද මාරූව්ම් ලබන විදුහල්පතිවරුන්ගේ එකඟතාව දක්වන ලිපියක් තිබිය යුතුය
 • ජාතික පාසල් ජාතික පාසල් අතර ස්ථාන මාරූවීම් සඳහා අවශ්‍ය ඉල්ලුම් පත්‍ර විදුහල්පති විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

ජාතික පාසලකින් තවත් ජාතික පාසලක් සඳහා මාරූවීම් ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?

ඒ සඳහා ජාතික පාසල් ගුරු ස්ථාන මාරු අයදුම් පත්‍රය පිටපත් 07කින් සම්පූර්ණ කර විදුහල්පතිගේ සහතිකය සමග ජාතික පාසල් ගුරු මාරූ අධ්‍යක්ෂ නමට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය