විද්‍යාපීඨයකට අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගන්නා ආකාරය කුමක් ද?

  • වාර්ෂිකව අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ ඇතිවන ගුරු අවශ්‍යතා සලකා බලමින් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළකරනු ලබන නිවේදනයක් මගින් ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට සිසුන් බඳවා ගනු ලැබේ.
  • එක් එක් වර්ෂයේදී අයදුම්පත් කැඳවන පාඨමාලා පවත්නා ගුරු පුරප්පාඩු මත තීරණය වේ. ඒ ඒ පාඨමාලාවලට බඳවා ගනු ලබන සුදුසුකම් ගැසට් නිවේදනයේ පළ කෙරේ.
  • ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය පාඨමාලා හැර අනිකුත් පාඨමාලාවලට අ.පො.ස. (උ/පෙළ) Z ලකුණු කුසලතාව අනුව බඳවා ගනු ලැබේ.
  • ඉංග්‍රීසි හා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය පාඨමාලාවලට අ.පො.ස. (සා/පෙළ) සහ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) මූලික සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ අයදුම්කරුවන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වන ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටිය යුතු වේ. ඔවුන් ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණයේ ලකුණු අනුපිළිවෙලින් බඳවා ගැනේ.
  • ශාරීරික අධ්‍යාපනය පාඨමාලාවට අ.පො.ස. (සා/පෙළ) හා අ.පො.ස. (උ/පෙළ) මූලික සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ අයදුම්කරුවන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතා සඳහා ලබාදෙන ලකුණු ප්‍රමුඛතාව මත බඳවා ගැනේ. මෙහිදී ලකුණු ලබාදීම සඳහා සලකා බලන ක්‍රීඩා සහ ලකුණු පටිපාටිය ගැසට් නිවේදනයේ ප්‍රසිද්ධ කෙරේ.

ගුරු විද්‍යාලයක ගුරු පුහුණුව සඳහා ඇතුළත් වන්නේ කෙසේද?

ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන අතර රජයේ පාසල්වල සේවය කරන උපාධිධාරීන් නොවන නුපුහුණු ගුරුවරුන් හා ගුරු සහායකයන්ට, රජය අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල හා පිරිවෙන්හි දැනට සේවය කරනු ලබන ගුරුවරුන්ට අයදුම් කළ හැක. මේ සඳහා අයදුම්කරුවන් විධිමත් පත්වීම් ලිපි ලබා තිබිය යුතුය.

ගුරු විද්‍යාල පුහුණු සහතිකය ලබාගන්නේ කෙසේද?

රජයේ ගුරු විද්‍යාලවල පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන්ගේ පුහුණු සහතික නිකුත්කරනු ලබන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගිනි. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මෙම සහතිකපත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගුරු අධ්‍යාපන පරිපාලන ශාඛාවට භාර දීමෙන් පසුව දැනට ක්‍රියාත්මක වන ගුරු විද්‍යාලවලට අදාළ සහතික එම ගුරු විදුහල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත භාරදෙනු ලැබේ. වසා දමා ඇති ගුරු විද්‍යාලවල සහතික පමණක් අදාළ ගුරුවරයාට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගුරු අධ්‍යාපන පරිපාලන ශාඛාවෙන් නිකුත් කෙරේ.

පුහුණු සහතිකය ලබා ගැනීමට අයිතිකරුම පැමිණිය යුතු අතර හැඳුනුම්පත හා ගුරුවිදුහලින් නිකුත් කළ තාවකාලික සහතිකය ඉදිරිපත් කළයුතුය.

ගුරු විද්‍යාල පුහුණු සහතිකය ලබාගත යුත්තේ ඇයි?

උපාධිධාරී නොවන නුපුහුණු ගුරුවරයෙකු ලෙස බඳවා ගන්නා 3-11 ශ්‍රේණියේ සිට උසස්වීම් ලබාගැනීම සඳහා මෙම සහතිකය අවශ්‍ය වේ