මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව

Display # 
Title
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණිය 2017 විවෘත කණ්ඩායම මගින් වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් සංවිධානය කරන ලද සුමධුර ධර්ම දේශනය සහ ලේ දන්දීමේ පින්කම
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 111ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම- 11 අදියර
Request for Proposals - HR Training and Development
ශ්‍රි ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 111 ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීම. 2 අදියර
Training and Development Plan 2017-2018
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 වන ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවාගත් නවක නිලධාරීන් සඳහා වූ නායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ iii පන්තිය (විවෘත) සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව- 2017
2018 KOICA Fellowship Programmes to Sri Lanka
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන විශේෂ දේශන මාලාව - 2 දෙවන පියවර
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයට බඳවාගන්නා ලද නවක නිලධාරීන් සඳහා වූ විදේශ පුහුණු වැඩසටහන