මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව

Display # 
Title
MA in Development Studies & Public policy
Exciting new writing opportunity for citizens of the Commonwealth to get published by 'adda', the online magazine of Commonwealth Writers
MSc. Human Resource Management and Development_ Offers by the University of Salford, UK
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 පන්තියේ නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන
Upcoming Scholarship Programmes by Indian Technical Economic Co-operation) (ITEC)
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 11 පන්තියේ නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන
Master's & Ph.D (3year/5year) Programs - 2020 admission
One Year Master's Scholarship Program with KDI school of Public and Management in the Republic of Korea - Spring 2020
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණිය සඳහා (සීමිත පදනම මත) බඳවා ගනු ලැබූ නිලධාරීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුවේ අවසන් පරීක්ෂණයට අදාළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම.
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ III පන්තිය සීමිත පදනම (2018/2019) බඳවා ගත් නවක නිලධාරින්ගේ සේවාරම්භක පුහුණු වැඩසටහන