පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව

Display # 
Title
'අධ්‍යාපන පර්යාලෝක' Education Perspective මීලඟ පර්යේෂණ සඟරාව (හය වන කලාපය දෙවන වෙළුම) සඳහා පර්යේෂණ ලිපි එක් රැස් කිරීම
පර්යේෂණ දිනය - විශේෂ අවස්ථා
'අධ්‍යාපන පර්යාලෝක' (Education Perspectives) හයවන කලාපයේ පළමු වෙළුම සඳහා පර්යේෂණ ලිපි එක් රැස් කිරීම - 2017 ජනවාරි
පර්යේෂණ ප්‍රදාන - 2014-2015
අධ්‍යාපන පර්යාලෝක පස්වන කලාපයේ පළමු වෙළුම සඳහා පර්යේෂණ ලිපි එක් රැස් කිරීම - 2016 ජනවාරි
පර්යේෂණ ප්‍රදාන - 2013
අධ්‍යාපන පර්යාලෝක හතරවන කලාපයේ දෙවන වෙළුම සඳහා පර්යේෂණ ලිපි එක් රැස් කිරීම - 2015 ජූලි
අධ්‍යාපන පර්යාලෝක
ගුරුවරුන් සහ ගුරු උපදේශකවරුන් සඳහා පර්යේෂණ ප්‍රදාන (Research Grants) - 2014
සමාරම්භක උත්සවය - අධ්‍යාපන පර්යාලෝක 2012