මුදල්

 dgacc එස්. පී. විජේරත්න මයා   
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ගිණුම් හා මුදල්)
(5 වන මහල)

 57 වයි.එම්.එස්.ගුණසේකර මයා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
(4 වන මහල)
 

 

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

 

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
 එස්. පී. විජේරත්න මයා    අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ගිණුම් හා මුදල්)  011 2786609
1930
0112784812   
 වයි.එම්.එස්.ගුණසේකර ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 011 2784830 1475 011-2784830 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී