මුදල්

 dgacc එස්. පී. විජේරත්න මයා   
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ගිණුම් හා මුදල්)
(5 වන මහල)

 57 වයි.එම්.එස්.ගුණසේකර මයා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
(4 වන මහල)
28

ජේ.කේ.එන්.එස්.පෙරේරා මයා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

 

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
 එස්. පී. විජේරත්න මයා    අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ගිණුම් හා මුදල්)  011 2786609
1930
0112784812   
 වයි.එම්.එස්.ගුණසේකර ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 011 2784830 1475 011-2784830 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජේ.කේ.එන්.එස්.පෙරේරා මයා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී