49

 ආර්.එම්.එම්.රත්නායක
අතිරේක ලේකම් (පාසල් කටයුතු)
1 වන මහල 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ආර්.එම්.එම්.රත්නායක අතිරේක ලේකම් 011-2784990  1112 011-2784990