වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ශාඛාව

Display # 
Title
ඔබ වාණිජ විෂය ධාරාව තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?
වාණිජ සතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම
වාණිජ සතිය
වාණිජ විෂය ධාරාවේ සිදුකළ යුතු නවීකරණයන් හා පාසල් පාදක පදනම් කරගත් ඇගයීම් සකස් කරගැනීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම
ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ පිළිබඳව හා එහි යාවත්කාලීන වීම් පිළිබඳව අ.පො.ස (උ.පෙ) වාණිජ විෂය ධාරාවට අදාළ ගුරුවරුන් සහ එම විෂය ධාරාව හදාරන සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු මාලාව
AATSL- හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරඟාවලිය
අ.පො.ස(උසස්පෙළ) පෙරහුරු ප්‍රශ්නපත්‍ර - 1 (සිංහල මාධ්‍ය)
හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරගාවලිය- 2016 ජය සංකේත ප්‍රධානෝත්සවය
අ.පො.ස(සා.පෙ) පෙරහුරු ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර
වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ක්‍රියා මූලික පර්යේෂණ වාර්තාව