සුරක්ෂා - පුවත්

Display # 
Title
2018-12-01 පසු සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අයදුම්පත් සෘජුව ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කරන්න
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ ඉහලට
සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභීන්ගේ ප්‍රතිලාභ වැඩිකිරීමට පියවර
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ ලබා දීම පුළුල් කෙරේ
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ වේගවත්ව සිසුන් අතට... මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 40 ක ප්‍රතිලාභ ගෙවා අවසන් සිසුන් මිලියනයකට සුරක්ෂා රක්ෂණ කාඩ් පත ලබා දී අවසන්
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ වේගවත් ව සිසුන් වෙතට මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 27ක ප්‍රතිලාභ ගෙවා අවසන්
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම වේගවත් වේ.. දැනටමත් ලක්ෂ 70 ක ප්‍රතිලාභ දරුවන් අතට.
ජාතික සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණ දිනය හෙට... රටේ සියලු පාසල් සම්බන්ධ කරගනිමින් දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් පාසල් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමට පියවර
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ දරුවන් වෙත හිමිවේ.