සුරක්ෂා - පුවත්

Display # 
Title
සුරක්ෂා රක්ෂණයෙන් සිසුන් 23,800කට රුපියල් මිලියන 1,150කට ආසන්න ප්‍රතිලාභ ලබා දී අවසන්
දැයේ දරුවන්ගේ රැකවරණය වෙනුවෙන් වසරක් තුළ මිලියන 664කට අධික ප්‍රතිලාභ ලබාදෙමින් ‘සුරක්ෂා’ පුළුල් මෙහෙවරක ....
සුරක්ෂා රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ වේගවත් ව දරුවන්ට... මේ වනවිට ප්‍රතිලාභීන් 11740කට රුපියල් මිලියන 533කට ආසන්න ප්‍රතිලාභ ලබා දී අවසන්
සුරක්ෂා චක්‍රලේඛය (2019/24)
2019 වසර සඳහා සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ ලබාදීම ක්‍රියාත්මකයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඊට අදාළ එකඟතා ගිවිසුමට එළඹෙයි
2018-12-01 පසු සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අයදුම්පත් සෘජුව ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කරන්න
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ ඉහලට
සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභීන්ගේ ප්‍රතිලාභ වැඩිකිරීමට පියවර
සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ ලබා දීම පුළුල් කෙරේ